Het beste uit Marokko; hedendaags design uit natuurlijke materialen, steeds ambachtelijk geproduceerd.

Algemene Voorwaarden

§1 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten afgesloten tussen, enerzijds, het bedrijf HARFI ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (BE067860294), hierna "de verkoper" genoemd, en anderzijds elke consument die een aankoop wenst te doen via de website www.harfi.be, hierna "de koper."

Een consument is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit (artikel I.1, 2 °, van het Wetboek van economisch recht).

 

§ 2 

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te bepalen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website www.harfi.be.

De verwerving van een goed via de site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van de huidige algemene verkoopvoorwaarden. Deze gelden boven alle andere specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden van kracht die van toepassing waren op de datum van de bestelling door de koper.

 

§ 3

De aangeboden producten zijn vermeld in de catalogus gepubliceerd op de website www.harfi.be. Elk product wordt vergezeld van een beschrijving die door de verkoper is opgesteld. De foto's in de catalogus zijn uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en zijn niet contractueel van aard.

De indicatie van een beschikbare hoeveelheid geeft de inventarisstatus weer tijdens de laatste update van de website van de verkoper. De inventarisstatus zoals die verschijnt op het moment dat de verkoper de website van de verkoper raadpleegt, heeft geen contractuele waarde.

 

§ 4

 Het totale bedrag van de bestelling van de koper, vóór de definitieve validatie, zoals weergegeven op de website www.harfi.be is aangegeven in euro's, alle belastingen (BTW en andere van toepassing zijnde belastingen en heffingen) en andere vergoedingen inclusief transport inbegrepen.  De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter degene die van kracht waren op het moment van bevestiging. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om op zijn prijzen de tariefwijzigingen van de BTW te weerspiegelen die vóór of op de leveringsdatum zouden plaatsvinden. 

 

§ 5 

De koper die een product of een dienst wil kopen, moet:     

  • ouder zijn dan 18 jaar;
  • het identificatieformulier invullen of zijn klantnummer op geven, indien hij er een heeft,     
  • het online bestelformulier invullen met alle referenties van de gekozen producten     
  • de bestelling valideren na ze te controleren
  • kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en bepalingen er mee akkoord gaan     
  • de betaling op de gekozen wijze uitvoeren    
  • zijn bestelling en betaling bevestigen

De verkoop wordt als perfect beschouwd wanneer de verkoper de aanvaarding van de bestelling van de koper bevestigt. De bevestiging wordt per e-mail verzonden naar het adres dat de koper heeft opgegeven bij het online bestellen. In ieder geval bevat de bevestiging van acceptatie van de bestelling van de koper door de verkoper de totale prijs van de bestelling en de details van de elementen waaruit de bestelling bestaat (eenheidsprijs exclusief BTW, kortingen, BTW, diverse kosten, ...), een gedetailleerde beschrijving van de bestelling geplaatst door de koper, de datum van sluiting van het contract, de bedrijfsnaam, het volledige adres van de statutaire zetel en het btw-nummer van de verkoper, de naam en het volledige adres van de wettelijke woonplaats van de koper, de geschatte datum of de levertijd.

De online verkoop van de producten die op de website www.harfi.be worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie wonen en aan de leveringen die in deze geografische gebieden zijn vereist.

Wijzigingen door de klant in het bestelformulier zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de andere partij vóór de voorbereiding van de bestelling, behouden wij ons het recht voor om een ​​vergoeding te eisen die gelijk is aan 25% van het totale bedrag van de bestelling.

Er wordt geen verzending van goederen uitgevoerd zonder bevestiging van de bestelling door de verkoper en betaling van de totale prijs van de bestelling.

 

§ 6 

In afwijking van de artikelen 5 en 9 van deze algemene verkoopvoorwaarden, in het geval van personalisatiediensten (en met name van ...), zal het dienstencontract pas geldig worden gesloten nadat de koper de prijsopgave heeft aanvaard.

De mogelijke voltooiingsperiode die door de verkoper wordt meegedeeld, gaat in op de dag na de datum van incasso door de verkoper van de aanbetaling die is overeengekomen met de koper, zoals voorzien in de prijsopgave.

De personalisatiediensten van de textielproducten die door de verkoper worden voorgesteld, kunnen niet het voorwerp uitmaken van een door hem gesloten onderaannemingscontract. In dit opzicht moet het servicecontract worden beschouwd als gesloten intuitu personae.

 

§ 7

In overeenstemming met de wet, heeft de consument het recht om de verkoper ervan op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product (artikel VI .47, § 1, van het Wetboek van economisch recht). Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om af te zien melden door per e-mail naar het contactadres van de verkoper, info@harfi.be, een verklaring zonder enige onduidelijkheid te sturen, met vermelding van zijn beslissing om terug te treden uit het contract. Het product moet terug gestuurd worden voor eigen rekening en risico naar het hoofdkantoor van de verkoper (Rue François Hellinckx 47, bus 2, 1081 Koekelberg) binnen 14 kalenderdagen vanaf de mededeling aan de verkoper van zijn beslissing.

Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires en de originele leveringsbon. Teruggestuurde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, ontzegeld of gebruikt. Goederen die onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild zijn door de klant, worden niet teruggenomen.

Binnen 14 volle dagen, na acceptatie van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe de koper terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.

Volgens artikel VI.53, para. 1e, 5 °, van de code van het Belgisch economisch recht, kan de consument zijn verzakingsrecht niet uitoefenen voor de contracten van levering van producten gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerde artikelen.

 

§ 8 

De betaling gebeurt of met een creditcard (Mastercard), via het beveiligde betalingsplatform Paypal, of met Bancontact, via het beveiligde betalingsplatform Mollie of via een bankoverschrijving ten voordele van rekening BE61 3630 2279 2717, BBRUBEBB, geopend op naam van HARFI-MAENHOUT bij ING, uiterlijk binnen 15 volle dagen na hun verzending. Betalingen na deze periode zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een conventioneel belang van 8,5% per jaar en een vaste en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 50, - € aan als schade. Elk geschil met betrekking tot een factuur moet schriftelijk worden ontvangen, binnen vijftien volle dagen na verzending.  

 

 

§ 9

De levering, die verantwoordelijkheid is van de verkoper, gebeurt volgens de opgegeven keuze, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Leveringen worden gedaan naar het adres dat op het bestelformulier is aangegeven.

In geval van afwezigheid tijdens de levering op het door de koper opgegeven adres, kunnen de goederen worden bewaard op de plaats en op de wijze zoals beschreven in de door de postdiensten achtergelaten kennisgeving.

Indien de koper nalaat of weigert om de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van het contract te eisen of om na een formele kennisgeving te overwegen dat deze van rechtswege wordt beëindigd. In het laatste geval behoudt de verkoper een bedrag dat gelijk is aan 30% van de verkoopprijs als vergoeding.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres of deponering op de door de post aan de koper medegedeelde plaats van afhaling. Vanaf dit moment neemt de koper de risico's alleen over.

In het geval dat de geleverde goederen beschadigd zijn, is de koper verplicht om de goederen te weigeren of om ze enkel te accepteren met een schriftelijke reservering op de leveringsbon, die door de klant en de koerier moet worden ingevuld. Elke claim met betrekking tot de geleverde goederen moet binnen de 5 dagen na de datum van ontvangst door de verkoper worden ontvangen. De klacht dient uitsluitend aangetekend te worden gericht aan de maatschappelijke zetel: Rue François Hellinckx 47 bus 2, 1081 Koekelberg, vergezeld van een kopie van het aankoopdocument en de leveringsbon ingevuld met het hierboven beschreven schriftelijke voorbehoud. Na deze periode wordt geen aanspraak meer gemaakt op duidelijke gebreken.

Levertijden gegeven door de verkoper zijn strikt indicatief tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De volgende omstandigheden ontslaan de verkoper van zijn verplichtingen met betrekking tot tijd:

1 - Gevallen van overmacht (waaronder met name stakingen, technische incidenten, leveranciersvertraging, voorraad niet bekend bij de consument op het moment van het plaatsen van een bestelling, tekort aan mankracht, onafhankelijk van de wil van de verkoper);

2 - Als de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd;

3 - Als de klant na de bestelling beslist om wijzigingen aan te brengen;

4 - Als de klant ons niet binnen de aangegeven tijdsperiode de gewenste informatie verstrekt.

Leveringen worden gedaan door BPost.

 

§ 10 

De verkoper garandeert dat de producten die hij verkoopt in overeenstemming zijn met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

De consument die binnen twee jaar na de levering van de goederen de non-conformiteit van een product heeft geconstateerd, moet de verkoper hiervan binnen twee maanden na vaststelling op de hoogte stellen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het hoofdkantoor van de verkoper (Rue François Hellinckx 47 bus 2, 1081 Koekelberg). Deze garantie dekt alleen de conformiteitsfouten die bestaan ​​op het moment van aflevering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie.

De bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot verborgen gebreken zijn volledig van toepassing. Verkochte producten zijn gegarandeerd tegen verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar vanaf levering. De garantie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan: (1) het gebrek leidt in belangrijke mate tot ongeschiktheid van het product waarvoor het gewoonlijk is bestemd of voor een speciaal gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in de speciale verkoopvoorwaarden en (2) het product is gebruikt onder normale omstandigheden. Om gebruik te maken van de garantie moet de koper zijn claim voor verborgen gebreken melden door middel van een aangetekende brief gericht aan het verkoopkantoor van de verkoper (Rue François Hellinckx 47 bus 2, 1081 Koekelberg) binnen maximaal een maand nadat hij de gebreken had vastgesteld of normaal had moeten opmerken.

De leveringsbon geldt als garantie en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden geproduceerd.

 

§ 11

De verkoper, die niet de eigenaar of host van de online verkoopsite is, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, uitval van service, andere problemen.

In elk geval is de verkoper niet verantwoordelijk voor de niet of onjuiste uitvoering van de aan de koper toerekenbare overeenkomst, die voortvloeit uit een onoverkomelijk en onvoorspelbaar feit van een derde partij of in geval van overmacht.

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij verklaart 18 jaar oud te zijn bij het bestellen. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onjuiste informatie die hem door de koper is meegedeeld.

 

§ 12

Door het invullen van de velden voor ontvangst van de nieuwsbrief verbindt de koper zich ertoe om informatie van de verkoper te ontvangen op het ingevulde e-mailadres. U kunt op elk gewenst moment de nieuwsbrief annuleren door op de knop "Abonnement opzeggen" onderaan elke mail te klikken.

 

§ 13

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden overgedragen aan de bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerken, wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

De gebruiker geeft de verkoper ook toestemming om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om de aangeboden goederen en diensten te verbeteren.

Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken.

De verkoper bewaart persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken.

Onverminderd het voorgaande, stemt de verkoper ermee in geen persoonlijke informatie bekend te maken aan een ander bedrijf.

De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd. Een dergelijk verzoek moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres; info@harfi.be, of per post gericht aan Morad Harfi, Rue François Hellinckx 47 bus 2, 1081 Koekelberg.

 

§ 14 

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: de elektronische post, de geautomatiseerde registratie van de correspondentie, enz.).

 

§ 15

Behalve in het geval van betalingsverzoeken, verbinden de partijen zich ertoe om elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract via bemiddeling of gerechtelijke verzoening op te lossen.

Het begint uiterlijk 15 dagen na het verzoek tot bemiddeling of gerechtelijke verzoening dat door een partij aan de andere partij is medegedeeld. De duur van de bemiddeling mag niet langer zijn dan 30 volle dagen, behalve met de uitdrukkelijke instemming van de partijen.

Met het oog op een minnelijke schikking van mogelijke geschillen die voortvloeien uit een contract voor de verkoop van goederen of diensten online, kan de consument die dat wenst ook rechtstreeks contact opnemen met onze diensten (info@harfi.be) of een beroep doen op het online platform voor geschillenbeslechting, opgezet door de Europese Commissie en beschikbaar op het volgende navigatieadres: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

De verkoper verklaart ook dat hij niet is aangesloten bij een buitengerechtelijke regeling van geschillen.

In geval van een rechtszaak in betaling of falen van de procedure van buitengerechtelijke beslechting, van gerechtelijke bemiddeling of rechterlijke bemiddeling, zijn alleen de rechtbanken bevoegd waarop het hoofdkwartier van de verkoper berust, behalve dwingend wettelijk voorschrift in tegengestelde zin.

De huidige online-verkoopvoorwaarden en het verkoopcontract zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

§ 16

Indien een of meerdere artikelen van deze algemene verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig moeten worden verklaard, kan dit niet tot gevolg hebben dat deze overeenkomst als geheel nietig wordt of kan dit de uitvoering van de overige bepalingen niet tegen houden.

Ingeval de gewraakte bepaling de aard van deze algemene voorwaarden beïnvloedt, tracht elke partij onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect, of op zijn minst zo dicht mogelijk bij de gevolg van de geannuleerde bepaling.